magyarfutball.hu

matchday 30

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.02.22 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - Ferenczvárosi TC 0:0 6,000
1920.05.13, 16:00 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - III. Kerület 1:0 2,000
1920.05.27 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - Terézvárosi TC 0:1 4,000
1920.06.06 Hungária-úti Sporttelep Kispesti AC - MTK 0:2 8,000
1920.06.06 Ferenczvárosi versenypálya MAC - UTE 1:0 5,000
1920.06.06 Hungária-úti Sporttelep Vasas - MAFC 2:3 8,000
1920.06.06 Népszigeti pálya ÚTSE - 33 FC 1:1 2,500
spectators: 35,500 avg: 5,071 » details

matchday 29

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.21 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti TC - Ferenczvárosi TC 0:0 10,000
1920.05.30 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - ÚTSE 0:0 2,000
1920.06.03 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - 33 FC 0:1 3,000
1920.06.03 Hungária-úti Sporttelep MTK - MAFC 6:1 2,000
1920.06.13 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Kispesti AC 2:2 5,000
1920.06.13 Népszigeti pálya UTE - Törekvés SE 1:1 3,500
1920.06.15, 18:00 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - Terézvárosi TC 0:0 1,000
spectators: 26,500 avg: 3,786 » details

matchday 28

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.28 Ferenczvárosi versenypálya 33 FC - Ferenczvárosi TC 0:3 9,000
1920.04.11 Népszigeti pálya ÚTSE - Budapesti AK 0:1 2,500
1920.05.23 Ferenczvárosi versenypálya Terézvárosi TC - III. Kerület 1:0 8,000
1920.05.24, 15:30 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti TC - Nemzeti SC 1:2 6,000
1920.05.30 Hungária-úti Sporttelep MAC - MTK 0:3 6,000
1920.06.20 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Törekvés SE 1:1 4,000
1920.06.20, 18:30 Népszigeti pálya UTE - Kispesti AC 1:2 3,500
spectators: 39,000 avg: 5,571 » details

matchday 27

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.25 Ferenczvárosi versenypálya Terézvárosi TC - Ferenczvárosi TC 1:1 4,000
1920.05.08 Hungária-úti Sporttelep Kispesti AC - Törekvés SE 0:0 3,000
1920.05.08 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - Budapesti TC 0:0 ?
1920.05.09 Népszigeti pálya ÚTSE - Nemzeti SC 1:0 2,000
1920.05.09 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - III. Kerület 1:1 3,000
1920.06.13 Margitsziget MAC - MAFC 0:0 3,000
1920.06.27 Népszigeti pálya UTE - Vasas 0:1 3,000
spectators: 18,000 avg: 3,000 » details

matchday 26

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.04.24 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - MAC 6:0 4,000
1920.04.25 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - ÚTSE 3:1 8,000
1920.04.25 Hungária-úti Sporttelep MAFC - Kispesti AC 0:1 7,000
1920.04.25 Ferenczvárosi versenypálya Terézvárosi TC - Nemzeti SC 1:1 5,000
1920.04.25 Hungária-úti Sporttelep Vasas - MTK 0:5 7,000
1920.04.25 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Budapesti TC 0:2 2,000
1920.04.25 Margitsziget 33 FC - Budapesti AK 0:1 2,500
spectators: 35,500 avg: 5,071 » details

matchday 25

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.04.04 Hungária-úti Sporttelep MTK - Törekvés SE 4:2 19,000
1920.04.22 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - UTE 0:1 ?
1920.04.22 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - 33 FC 0:0 3,500
1920.04.22 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - Nemzeti SC 6:1 1,000
1920.05.01 Népszigeti pálya ÚTSE - Budapesti TC 2:1 3,000
1920.05.02 Ferenczvárosi versenypálya Vasas - MAC 1:1 5,000
1920.06.06 Ferenczvárosi versenypálya III. Kerület - Ferenczvárosi TC 0:4 7,000
spectators: 38,500 avg: 6,417 » details

matchday 24

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.04.18 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - III. Kerület 3:0 3,000
1920.04.18 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti TC - 33 FC 2:3 4,000
1920.04.18 Népszigeti pálya UTE - MTK 0:4 6,000
1920.04.18 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - ÚTSE 2:0 3,000
1920.04.18 Halom utca Törekvés SE - MAFC 1:0 1,000
1920.04.18 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - MAC 0:1 7,000
1920.05.30 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - Ferenczvárosi TC 0:1 5,000
spectators: 29,000 avg: 4,143 » details

matchday 23

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.04.10 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - Kispesti AC 0:1 7,000
1920.04.10 Ferenczvárosi versenypálya 33 FC - Törekvés SE 0:1 5,000
1920.04.11 Millenáris Nemzeti SC - UTE 0:2 2,000
1920.04.11 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - MAC 2:2 7,000
1920.04.11 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - MAFC 1:0 1,500
1920.04.11 Ferenczvárosi versenypálya Vasas - Ferenczvárosi TC 0:2 8,000
1920.06.13 Hungária-úti Sporttelep MTK - ÚTSE 4:1 7,000
spectators: 37,500 avg: 5,357 » details

matchday 22

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.28 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Vasas 1:0 3,000
1920.03.28 Margitsziget MAC - Nemzeti SC 3:0 3,000
1920.03.28 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - UTE 1:0 4,000
1920.03.28 Népszigeti pálya ÚTSE - Kispesti AC 0:3 2,500
1920.03.28 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - Törekvés SE 3:1 3,500
1920.03.28 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - Budapesti TC 0:1 6,000
1920.05.09 Hungária-úti Sporttelep MTK - Ferenczvárosi TC 2:1 25,000
spectators: 47,000 avg: 6,714 » details

matchday 21

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.20 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - Kispesti AC 0:0 2,500
1920.03.21 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - MTK 0:3 7,000
1920.03.21 Halom utca Törekvés SE - ÚTSE 2:1 1,500
1920.03.21 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - Terézvárosi TC 0:0 6,000
1920.03.21 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - Vasas 1:0 7,000
1920.03.21 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - UTE 0:2 4,000
1920.04.05 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - MAC 2:1 7,000
spectators: 35,000 avg: 5,000 » details

matchday 20

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.14 Hungária-úti Sporttelep MTK - III. Kerület 2:0 3,000
1920.03.14 Népszigeti pálya ÚTSE - MAFC 2:0 2,000
1920.03.14 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - Ferenczvárosi TC 2:0 8,000
1920.03.14 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - Törekvés SE 1:2 4,000
1920.03.14 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Budapesti TC 1:1 4,000
1920.03.14 Margitsziget MAC - Budapesti AK 0:3 1,000
1920.03.14 Népszigeti pálya UTE - 33 FC 1:0 1,500
spectators: 23,500 avg: 3,357 » details

matchday 19

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.03.06 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Terézvárosi TC 5:2 5,000
1920.03.06 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - UTE 2:0 5,000
1920.03.07 Ferenczvárosi versenypálya Törekvés SE - Ferenczvárosi TC 1:1 10,000
1920.03.07 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - Nemzeti SC 1:1 7,000
1920.03.07 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - Kispesti AC 0:0 6,000
1920.03.07 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - MAC 0:0 4,000
1920.03.07 Hungária-úti Sporttelep MTK - 33 FC 6:0 7,000
spectators: 44,000 avg: 6,286 » details

matchday 18

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.02.29 Ferenczvárosi versenypálya Műegyetemi AFC - Ferenczvárosi TC 0:2 4,000
1920.02.29 Hungária-úti Sporttelep Kispesti AC - III. Kerület 2:0 8,000
1920.02.29 Ferenczvárosi versenypálya 33 FC - MAC 1:2 5,000
1920.02.29 Népszigeti pálya UTE - Terézvárosi TC 1:1 4,000
1920.02.29 Népszigeti pálya ÚTSE - Vasas 0:4 4,000
1920.02.29 Halom utca Törekvés SE - Budapesti AK 3:2 2,000
1920.02.29 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - MTK 1:3 10,000
spectators: 37,000 avg: 5,286 » details

matchday 17

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.02.21 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Nemzeti SC 5:1 1,500
1920.02.22 Népszigeti pálya ÚTSE - UTE 2:1 3,000
1920.02.22 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti TC - MAC 2:0 7,000
1920.02.22 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - MTK 0:5 4,000
1920.02.22 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - Kispesti AC 0:1 5,000
1920.02.22, 15:00 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Törekvés SE 0:1 2,000
1920.05.01 Hungária-úti Sporttelep MAFC - Budapesti AK 0:0 ?
spectators: 22,500 avg: 3,750 » details

matchday 16

date / kickoff stadium match result videos attendance
1920.02.14 Hungária-úti Sporttelep Budapesti AK - Vasas 1:2 1,500
1920.02.15 Margitsziget MAC - ÚTSE 0:1 1,000
1920.02.15 Hungária-úti Sporttelep MTK - Nemzeti SC 4:0 5,000
1920.02.15 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - Terézvárosi TC 2:0 6,000
1920.02.15 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - Budapesti TC 3:1 4,000
1920.02.15 Nagyszombat utcai Pálya 33 FC - MAFC 1:0 1,500
1920.02.15, 15:00 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - UTE 2:1 8,000
spectators: 27,000 avg: 3,857 » details

matchday 15

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.10.05 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - MAFC 1:0 ?
1919.12.04 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - Nemzeti SC 0:0 ?
1919.12.21 Népszigeti pálya UTE - Ferenczvárosi TC 0:3 3,000
1919.12.21, 12:00 Ferenczvárosi versenypálya 33 FC - Terézvárosi TC 0:0 ?
1919.12.21, 14:00 Ferenczvárosi versenypálya MAC - Budapesti TC 3:1 2,000
1919.12.21, 14:00 Hungária-úti Sporttelep Vasas - Budapesti AK 1:1 300
1919.12.21, 14:00 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Kispesti AC 2:1 1,500
spectators: 6,800 avg: 1,700 » details

matchday 14

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.08 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - MTK 2:12 ?
1919.10.05 Ferenczvárosi versenypálya Terézvárosi TC - Budapesti TC 0:1 6,000
1919.10.23 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - ÚTSE 6:2 ?
1919.12.14 Sárkány utca Kispesti AC - ÚTSE 6:0 1,500
1919.12.14 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - 33 FC 0:0 2,500
1919.12.14 Népszigeti pálya UTE - Budapesti AK 1:0 1,000
1919.12.14, 12:00 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - Vasas 0:1 ?
spectators: 11,000 avg: 2,750 » details

matchday 13

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.11.08 Ferenczvárosi versenypálya Nemzeti SC - Vasas 0:0 2,000
1919.12.07 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Törekvés SE 2:1 6,000
1919.12.07, 12:00 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - Budapesti AK 7:1 ?
1919.12.07, 12:00 Hungária-úti Sporttelep Vasas - ÚTSE 3:0 ?
1919.12.07, 14:00 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - MTK 1:2 2,000
1919.12.07, 14:00 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - MAFC 1:1 800
1919.12.07, 14:00 Margitsziget MAC - 33 FC 3:0 1,000
spectators: 11,800 avg: 2,360 » details

matchday 12

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.18 Sárkány utca Kispesti AC - UTE 2:1 2,000
1919.11.29, 14:00 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - Nemzeti SC 0:4 1,000
1919.11.29, 14:00 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - MAC 1:1 1,500
1919.11.30 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - MTK 1:0 15,000
1919.11.30 Népszigeti pálya ÚTSE - Terézvárosi TC 2:0 800
1919.11.30, 12:00 Hungária-úti Sporttelep MAFC - III. Kerület 0:2 1,500
1919.11.30, 14:00 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - Törekvés SE 0:0 1,500
spectators: 23,300 avg: 3,329 » details

matchday 11

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.11.23 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Budapesti AK 0:0 5,000
1919.11.23, 11:00 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - Terézvárosi TC 1:1 1,500
1919.11.23, 13:00 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - 33 FC 3:0 4,000
1919.11.23, 14:00 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - III. Kerület 1:1 2,500
1919.11.23, 15:00 Népszigeti pálya ÚTSE - MTK 0:6 800
1919.12.11, 14:00 Népszigeti pálya UTE - MAFC 5:0 1,000
1920.01.06, 15:00 Margitsziget MAC - Törekvés SE 2:0 2,000
spectators: 16,800 avg: 2,400 » details

matchday 10

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.11.16 Népszigeti pálya ÚTSE - Ferenczvárosi TC 0:1 1,000
1919.11.16 Ferenczvárosi versenypálya Vasas - UTE 0:0 2,000
1919.11.16, 13:30 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - MAFC 0:2 500
1919.11.16, 13:30 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - Nemzeti SC 2:1 1,500
1919.11.16, 15:00 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Budapesti AK 0:0 2,000
1919.11.16, 15:30 Halom utca Törekvés SE - 33 FC 1:0 1,500
1919.12.14, 14:00 Hungária-úti Sporttelep MTK - MAC 4:1 4,000
spectators: 12,500 avg: 1,786 » details

matchday 9

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.11.01 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - MTK 0:4 4,000
1919.11.01 Hungária-úti Sporttelep Terézvárosi TC - Budapesti AK 4:2 ?
1919.11.02 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Kispesti AC 1:1 3,000
1919.11.02, 13:30 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - Vasas 1:1 3,500
1919.11.02, 13:30 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - ÚTSE 3:1 2,500
1919.11.11, 14:00 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - UTE 2:1 3,000
1919.11.20, 15:00 Margitsziget MAC - III. Kerület 1:4 1,000
spectators: 17,000 avg: 2,833 » details

matchday 8

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.10.25, 15:30 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - 33 FC 1:0 2,000
1919.10.26 Határ u. III. Kerület - Ferenczvárosi TC 0:0 3,500
1919.10.26 Hungária-úti Sporttelep MTK - Kispesti AC 5:2 15,000
1919.10.26, 13:30 Hungária-úti Sporttelep Budapesti TC - Vasas 1:0 12,000
1919.10.26, 14:00 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - ÚTSE 4:0 2,000
1919.10.26, 15:30 Ferenczvárosi versenypálya Törekvés SE - Terézvárosi TC 2:2 1,000
1919.10.26, 16:00 Népszigeti pálya UTE - MAC 4:1 4,000
spectators: 39,500 avg: 5,643 » details

matchday 7

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.10.05 Halom utca Törekvés SE - III. Kerület 1:1 1,800
1919.10.18, 16:00 Hungária-úti Sporttelep MTK - Vasas 3:0 5,000
1919.10.19 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Terézvárosi TC 3:1 1,500
1919.10.19 Népszigeti pálya UTE - Budapesti TC 1:2 5,000
1919.10.19 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - Budapesti AK 5:1 6,000
1919.10.19 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - Törekvés SE 1:0 7,000
1919.10.19 Népszigeti pálya ÚTSE - MAC 0:4 5,000
spectators: 31,300 avg: 4,471 » details

matchday 6

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.10.12 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Budapesti TC 0:1 6,000
1919.10.12 Halom utca Törekvés SE - Kispesti AC 1:2 1,500
1919.10.12 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - MAFC 0:2 6,000
1919.10.12 Népszigeti pálya Nemzeti SC - MAC 0:1 3,000
1919.10.12 Hungária-úti Sporttelep MTK - Terézvárosi TC 3:1 5,000
1919.10.12 Népszigeti pálya UTE - ÚTSE 0:1 4,000
1919.10.12 Hungária-úti Sporttelep Vasas - 33 FC 1:0 4,000
spectators: 29,500 avg: 4,214 » details

matchday 5

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.28 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Nemzeti SC 0:0 4,500
1919.09.28 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - 33 FC 0:1 ?
1919.09.28 Népszigeti pálya Vasas - III. Kerület 1:0 ?
1919.09.28 Népszigeti pálya Terézvárosi TC - UTE 1:4 4,000
1919.09.28, 14:30 Hungária-úti Sporttelep MTK - Budapesti TC 6:0 10,000
1919.09.28, 16:30 Millenáris MAFC - ÚTSE 0:1 1,000
1919.09.28, 16:30 Hungária-úti Sporttelep MAC - Kispesti AC 0:1 ?
spectators: 19,500 avg: 4,875 » details

matchday 4

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.21 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Terézvárosi TC 1:0 6,000
1919.09.21 Hungária-úti Sporttelep Kispesti AC - Vasas 1:0 ?
1919.09.21 Margitsziget Budapesti TC - Budapesti AK 3:1 3,000
1919.09.21 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - 33 FC 2:0 3,000
1919.09.21 Ferenczvárosi versenypálya MAFC - MAC 1:4 ?
1919.09.21 Népszigeti pálya UTE - Nemzeti SC 5:0 4,000
1919.09.21 Hungária-úti Sporttelep Törekvés SE - MTK 2:3 8,000
spectators: 24,000 avg: 4,800 » details

matchday 3

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.13 Népszigeti pálya Terézvárosi TC - Kispesti AC 0:1 2,000
1919.09.13, 16:30 Népszigeti pálya ÚTSE - Törekvés SE 1:3 ?
1919.09.14 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - MAFC 2:0 1,500
1919.09.14, 14:30 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - Budapesti TC 0:4 ?
1919.09.14, 16:30 Nagyszombat utcai Pálya III. Kerület - Nemzeti SC 1:1 3,000
1919.09.14, 16:30 Margitsziget MAC - Vasas 0:1 1,500
1919.09.14, 16:30 Hungária úti Sporttelep MTK - UTE 1:1 15,000
spectators: 23,000 avg: 4,600 » details

matchday 2

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.09.07 Hungária-úti Sporttelep MAFC - MTK 0:9 5,000
1919.09.07 Hungária-úti Sporttelep Kispesti AC - Budapesti TC 3:2 ?
1919.09.07 Ferenczvárosi versenypálya Budapesti AK - Törekvés SE 0:1 ?
1919.09.07 Népszigeti pálya MAC - Terézvárosi TC 0:1 ?
1919.09.07 Ferenczvárosi versenypálya Ferenczvárosi TC - Vasas 1:0 8,000
1919.09.07 Népszigeti pálya ÚTSE - III. Kerület 0:2 4,000
1919.09.08, 14:30 Hungária-úti Sporttelep 33 FC - UTE 0:3 ?
spectators: 17,000 avg: 5,667 » details

matchday 1

date / kickoff stadium match result videos attendance
1919.08.31 Margitsziget MAC - Ferenczvárosi TC 3:3 ?
1919.08.31 Hungária-úti Sporttelep MTK - Budapesti AK 2:0 ?
1919.08.31 Népszigeti pálya UTE - III. Kerület 2:0 ?
1919.08.31 Ferenczvárosi versenypálya 33 FC - ÚTSE 0:0 ?
1919.08.31 Hungária-úti Sporttelep Nemzeti SC - Budapesti TC 0:3 ?
1919.08.31 Ferenczvárosi versenypálya Kispesti AC - MAFC 4:1 ?
1919.08.31 Népszigeti pálya Terézvárosi TC - Vasas 0:0 ?