magyarfutball.hu

Ferenczvárosi TC - Budapesti TC 1 : 2

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1903, 9. forduló
játékvezető : Steiner Bertalan
nézőszámok:
 1. Magyarország: nagy közönség
 2. Sport-Világ: -

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.08, 20:35 (szerk.: 2021.09.09, 14:55)
  Vasárnap délután folyt le a Csömöri uti pályán az ezidei bajnoki mérkőzések egyik legérdekesebbike. Ugyanis a B. T. C. állott szemben legerősebb rivá­lisával a F. T. C.-bal.

  A mérkőzést nagy közönség nézte végig. A játékot a B. T. C. kezdi nap ellen és erős támadás után Román megcsinálja gyönyörű oldallövéssel az első goalt. A 11. perczben elér ugyan a F. T. C. egy cornert, azonban daczáfa, hogy erősen szorongatják a B. T. C. kapuját, goalt nem tudnak rúgni. A 30. perczben Pokorny áttör a B. T. C. védelmi vonalán, Siposs, a kapus, eléje rohan, hogy vissza rúgja a labdát, ez azonban nem sikerül neki, úgy hogy Pokorny rohan az üresen hagyott kapu felé ; azaz csak rohanna, de az elbu­kott Siposs, mindkét kezével belecsimpaszkodik, úgy, hogy Pokorny néhány lépésnyire vonszolja őt maga után, mig végre lerázva magáról Siposst, be­rúgja a labdát az üres kapuba, a biró azonban nem ítéli meg a goalt, mivel állítása szerint, amidőn Siposs megfogta Pokornyt, ő lefütyülte a játékot és meg is ítélte a büntető rúgást, melyet azonban Siposs kivédett. Ezután már kezdődik a durvább játék, úgy hogy a biró mindkét csapatból kiállít 5 perczre egy-egy játékost.

  Félidő 1:0 a B. T. C. javára.

  A. második félidőben erősen támad a F. T. C., mig a 10. perczben lerohan a B. T. C. a Ferenczváros kapuja elé. honnan a kapus kiszalad és így az üresen hagyott kapuba berúgja a B. T. C. a labdát. Most elkeseredetten küzd tovább a F. T. C. Támadás támadást követ, mig végre a 20. perczben sikerül a F. T. C.-nak megcsinálni az első és egyet­len goalt. A félidő végéig több goal nem esik és így a második félidő eredménye 1: 1.

  Végeredmény 2:1 a B. T. C. javára.

  A játék roppant heves, erős tempóban kezdődött, és csaknem végig ilyen is maradt, úgy hogy a F. T. C. védelme a vége felé már nagyon fáradt volt. Egyáltalán a Ferenczváros vereségét mindkét hát­védjének indispozicziója okozta, no meg a jobb összekötő csatár, aki sok kitűnő alkalmat nem tudott kihasználni. Ellenben nagyon szépen összejátszott Braun és Kovács. A B. T. C.-nél egyedül Skrobák játszott jól, mig Blazseknek ma nem volt oly jó napja mint máskor, bár így is kiemelkedett a többi közül. Siposs ma is nagyon jól védett, de bántó disszonancziát vitt be eddigi harmonikus játékába a mai «lefogása.»

  Biró: Steiner(33-as F.C)

  Magyarország, 1903. október 6.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.08, 19:02 (szerk.: 2021.09.09, 14:56)
  Budapesti Torna-Club I. 2:1 győz a Ferenczvárosi Torna-Club I. ellen.

  Az őszi bajnoki fordulónak legfontosabb s az idei bajnokság sorsára úgyszólván döntő befo­lyással biró mérkőzése folyt le múlt vasárnapon a millenáris versenypályán. A tavaszi fordulóban tudvalevőleg a Ferenczvárosi T. C. csapata vezetett 11 ponttal, mögötte a B. T. C. és a Postások következtek 10—-10 ponttal, míg a M. U. E. 9 ponttal a negyedik helyet foglalta el. A football bajnokságnak tehát három leg­komolyabb aspiránsa a B. T. C, Postások és a F. T. C. az őszi fordulóban mindjárt a kezdetén találkoztak s e találkozások eredményeiből, ha nem is végérvényésen, de körülbelül következtetni lehet a M. L. Sz. idei bajnokságának sorsára. E szerint legtöbb esélye a B. T. C.-nak volna, mely csapatnak -— ha továbbra is minden küzdelemből győztesként ke­rülne ki — feltétlenül biztosítottnak látszanék az idei bajnokság. Persze számolnia kell még azon ellenfeleivel, kikkel a tavaszi fordulóban vagy eldöntetlenül küzdött vagy általuk legyőzetett. Ez a M. A C., a M. U. E. és a M.T. K. Előbbi kettővel aligha lesz nehéz küzdelme, mert ez idő szerint sokkal gyengébb csapatokkal rendelkeznek, mint tavaszszal, viszont a B. T. C. jobb összeállítással és frissebb kondiczióban fog velük szem­ben kiállani. Sokkal komolyabban kell a B. T. C. nak a M. T. K.-rel leszámolnia ; ha ezen csapat felett sikerül győzelmet aratnia, úgy eldőlt a bajnokság sorsa, ellenkező esetben a F. T. C, a Postások vagy a M. T. K. birand a legtöbb beleszó­lási joggal.

  A múlt vasárnapi mérkőzés tehát még nem döntötte végleg a bajnokság sorsát, csak nagy lépéssel vitte közelebb a döntés kérdéséhez. Fontossága mellett a publikumnak a match iránt nyilvánult nagy érdeklődése szólt s a szomszédos lóversenytéren döntésre került nagy díj, továbbá a margitszigeti nemzetközi athletikai viadal daczára nagyszámú nézőközönség töltötte meg a millenáris pálya tribünjeit. A publikum — ter­mészetesen •— mindkét egylet hiveiből kerülvén ki, nem egyszer adott hangos kifejezést tetszés vagy nem tetszésének, de ebben — s ezt örömmel jegyezzük fel — nem lépte sohasem túl az illendőség határait. A B. T. C. az első félidőben — daczára annak, hogy nap ellen játszott — fölényben volt, s csak a második félidő vége felé, midőn játékosai közül többen megsérültek, erős tempóját csökkentette s inkább védelemre szorult. Támadása eleinte igén jól működött s a Postások elleni matchen produkált szép összjátékkal dolgozott. A mérkőzés végét azonban teljes fejetlenség és össze-visszaság jelle­mezte. A fedezetsor Schaschek Lucius és Helmich-el kitünően működött, különösen az utóbbi volt elemében s talán sohasem játszott oly ambiczióval és oly biztosan, mint múlt vasár­napon. A backok közül Skrobák ezúttal is bebizonyította, hogy legjobb football-játékosaink egyike. Magas nívón álló szép játéka feltétlen elismerést érdemel. Mellette Budának intenzív, bár kissé bizonytalan játéka már kevésbbé érvé­nyesült. Siposs kapuvéd különösen a büntetőrúgás és a legveszélyesebb ostromok bravúros kivédésénél érvényesítette jeles képességeit.

  A F. T. C. csapatában a forwardssor nagyon jó volt, Pokorny remekül vezette mindenkor csapatának ostromát, melyben őt különösen a két szélső csatár: Weisz és Braun nagyban támogatta. A fedezetek közül csak Gorszky ütötte meg a csapat nivóját. Nyugodt és biztos játékával nagy szolgálatot tett csapatának. A backok nem védtek a szokott biztossággal, míg Oláh kapuvéd sokszor nagyon ügyesen mentette meg a F. T. C. ot nagyobb vereségtől. A játék maga nagyrészt durvaságoktól ment lefolyású volt, de úgy változatosság, mint fair jelleg szem­pontjából messze elmaradt a legutolsó B. T. C. — Postás matchtól.

  A birói szerepet Steiner (»33« F. C.) végezte a legjobb akarattal s kétséget nem szenvedő pártatlansággal. Hogy a publikum az a része, mely azon csapatnak drukkolt, mely Steinert bírónak jelölte, mégis zajongott a bíráskodás ellen -— az illetőknek az igazságtól minden­képen irtózó felfogását jellemzi.

  A match lefo­lyása a következő volt:
  Az F. T. C.-é a helyválasztás joga. B. T. C. kezdi a játékot. A B. T. C. csatársora csakhamar áttöri a F. T. C. védelmét és szép kombinálás után Hajós élesen a kapura lő, de a zöld-fehérek kapuvédje ügyesen menti a lövést. Kilencz percznyi játék után Oláh megszalad a labdával és lefutva a pályán, oldalról gyönyörű lövéssel a kapuba juttatja. Újra felállás után a F. T. C. csatársora erős támadást intéz, de támadásuk csak kornert eredményez, mely nem járt siker­rel. A B. T. C. három kornere szintén ered­ménytelen maradt. Körülbelül tíz perczig a középen folyik a játék. A F. T. C. mindent elkövet a kapott goal kiegyenlítésére, de a B. T. C. védelme szívósan áll ellent. Pokorny, a F. T. C. csatára végre kiszabadul a labdával, s ügyesen kicselezvén a hátvédeket, nyilsebesen rohan a kapu felé. Sipos a kaput elhagyja s menteni próbál, de kísérlete balul üt ki s az egyedül lerohanó Pokornyt lefaultolja, mire a biró lefütyült. A biró jelzését az izgatott, zajongó közönség, sőt maga Pokorny sem hallja, úgy hogy utóbbi a fault után felugorva, a kapu elé vonul a labdával s azt az üres goalba gurítja. A biró, ki már előzőleg lefútyülte a játékot, a goalt természe­tesen nem adja meg.
  A biró a kapu előtti faultért a 11-es vonalról szabad rúgást ad, a melyet Weisz balszélső csatár rúg. A lövést Sipos csodálatra méltó hidegvérrel védi ki. A ki a football- szabályokban jártas, el fogja ismerni, hogy a biró teljesen korrektül járt el, mert a lefütyülés a játék meg­szakítására vonatkozott sa lefütyülés után a B. T. C.-nak időközben oda­érkezett hátvédei a mentést meg sem kísérelték. A félidő végéig újabb eredményt egyik csapat sem tudott elérni.

  Halftime 1:0 a B. T. C. javára.

  A második félidőben nagyon erős tempóban indul meg a játék. A B. T. C. csatársora csakhamar offenzivában van és erősen támadja a Ferenczvárosi kaput. A Ferenczvárosiak védelme jó ideig áll ellent, de vagy kilencz perez után Hajós beadása után Blazsek berúgja ezen félidő első goalját. Újra kezdés után még jó ideig a B. T. C. a támadó fél, de lassanként a F. T. C. áttereli a játékot a B. T. C. térfelére. Többször viszi a labdát a F. T. C. csatársora a B. T. C. kapuja elé, de lövéseik többnyire czélt tévesz­tenek. Végre Pokorny 16 percz után belövi a Ferenczvárosiak első goalját. A goal ellen a B. T. C. tagjai protestáltak, mert Sipos kapu­védet védelmi működése közben az ötméteres négyszögön belül Kovács, a F. T. C. bal össze­kötője lefaultolta. A biró azonban a protestnek helyet nem adott. A játék további folyamán majd a F. T. C., majd a B. T. C. a támadó fél, de további eredményt egyik sem tud elérni és így a mérkőzésből 2 : 1 arányban a B. T. C. került ki győztesként.

  Sport-Világ, 1903. október 11