magyarfutball.hu

BSC - BTC 1 : 8 15:00

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1902
referee : Pozsonyi Imre

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.04, 10:41
  B. T. K. I. — B. Sp. K. I.

  A Budapesti Torna Klubot mindjárt a játék elején az a meg­lepetés éri, hogy a labda egy elhibázott védelem folytán fennakadt kapuja hálójában. Alig nehány percre azonban visszaadja a kapott goalt s rövid időközökben négy újabb goallal megtoldja, úgy, hogy az első félidő 5 : 1 eredménynyel zárult a B. T. K. javára. A második félidőben állandóan támad a Torna Klub s ellenfele csak elszánt védelmével és nagy erőfeszitéssel tudja elhárítani a legveszélye­sebb lövéseket. Három goalt azonben mégis kény­telen beengedni, melyet a B. T. K. remek kon­dícióban levő csatárosa lőtt be kapujába. Biró Po­zsonyi Imre (M. T. K.) volt.

  Pesti Napló 1902 október 27.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.04, 10:38
  Budapesti Torna-Club I. 8:1 eredmény­nyel győz a Budapesti Sport-Club ellen.

  A Magyar Labdarugók Szövetsége bajnok­ságának sorsát a Budapesti Torna-Club teg­napi győzelmével döntötte el, a mit esetleg kérdésessé tehetett volna legerősebb riválisa a Ferenezvárosi Torna-Club, ha ez utóbbit le nem győzi a kitűnő kondiczióban levő »33«-as F. C. A magyar football-sport megalapítója tehát ily módon ismét birtokába jutott a magyar labdarugó bajnokságnak, megőrizvén idén is a magyar csapatokkal szemben való elsőségét.
  : Múlt vasárnapi mérkőzésének eredménye a Budapesti Sport-Club ellenében előrelátható volt, bár ily fölényes győzelemre nem igen gondolt senki. Csatársorának szép összjátéka s a kapu előtti határozottsága biztosította számára a győ­zelmet s a küzdelem első perczében bekapott goal nem annyira a védelem gyöngeségének, mint az előtte ismeretlen pályaviszonyoknak tulaj­donítandó, a csapat nem lévén hozzászokva a süppedő homokos talajhoz s ennek folytán a labdának szokatlanul gyenge felpattanásához. Midőn azonban később hozzászokott a pályá­hoz s a játékba belemelegedtek, a Budapesti Sport-Clubot alig engedte labdához jutni s néha perczeken át szorongatta ez utóbbiak poziczióját. A Budapesti Torna-Club fölénye daczára a játék meglehetős változatos volt s dicséret illeti ezúttal a Budapesti Sport-Clubot, hogy nem állt 11 emberével a kapuba, kézzel-lábbal védekezvén a támadás ellen, hanem gyakran lépett fel táma­dólag, sőt nem egyszer erélyes védelemre kény­szerítette erős ellenfelét. E támadások folytán lön a játék lefolyása változatos s érdekes.
  A Budapesti Torna Clubé a kezdés joga; kezdetben ugyan 10 emberrel játszik, de rögtön támadólag lép fel; a Sport Club védelme el­hárítja csakhamar a veszélyt s áttereli a küz­delem színhelyét a B.T. C. mezejébe ; egy a B. T. C. védelme részéről elkövetett taktikai hibát a Sport-Club goallá értékesít. Újabb kezdés után a B. T. C. óvatósabb lesz, s a zöld-feketék csatár­sorának ügyes kombináczióit zavarni igyekszik. A küzdelem színhelye csakhamar állandóan a Bp. Sp. C. térfelébe tétetik át s az első öt perczen belül a Torna-Club már elérte a ki­egyenlítő goalt. Rövid időközben újabb két goal, s a félidő vége felé ugyancsak két goallal szapo­rodik a B. T. C. pontjainak száma, úgy hogy az I. félidő végén a két csapat eredményeinek viszonya 5:1 goalt tett ki.
  A második félidő elején a Bp. Sp. C. főleg a defensiv játékra fekteti a fősúlyt s jó ideig nem tud a Torna-Club újabb eredményhez jutni. Úgy a 30-ik perczben sikerül a 6-ik, öt perczczel később 7-ik s közvetlenül a játék befejezte előtt a 8-ik goalt beadni. A Bp. Sp. C. ez alatt többször látogatott el a B. T. C. kapujához, sőt nem egy ízben veszélyeztette azt; el is ért egy goalt jobb szélső csatárja Marosi révén, de a biró off side állása miatt kénytelen volt azt anullálni.
  A match eléjétől végig fair lefolyású volt s Pozsonyi bírónak nem volt sok oka a játékot büntetések adása miatt félbeszakítani. A Buda­pesti Sport-Club csapatában kivált a csatársor három kitűnő ereje Marosi jobb szélső, Schön czenter és Rajkó bal szélső csatár; fürge, gyors mozdulataikkal és sikeresen keresztülvitt összjátékukkal sok munkát adtak a B. T. C. védel­mének. Kevésbé jó volt a halfsor ellenben a backek jól tartották magukat. A kapuvéd eleinte sokat hibázott, később, különösen pedig a má­sodik féldő elején bravúrosan védett. A B. T. C. csapata még nem játszott oly kedvvel, mint múlt vasárnapon ; csatársora Román új bal szélső játékossal megerősödött, vagy jobban mondva tökéletes lett. Minden szerepét melyet eddig a B. T. C. pótolni nem tudott, s mely miatt csatár­sora az örökös változtatás folytán egységes össz- játékot nem volt képes létrehozni — méltán töl­tötte be. Buda remek lövéseit, Róka czéltudatos és ügyes játékát, Blässy-Hajós gyorsaságát és szép czenterezéseit érvényesítette csapatja javára. A halfsorban a pusztíthatlan tehetségű Ordódynak erős támaszát képezi immár a czenter- csatárból fedezetté vedlett Mannó, kinek még csak nagyobb szívósságra kell szert tennie, hogy tehetségét és erejét a játék elejétől végéig ér­vényre juttassa. Lucius gyorsaságával sokat segít; s a folyton javuló Skrobák nemsokára egyike lesz legjobb védő játékosainknak, labda tech­nikája nagyon jó, helyezkedése czéltudatos s ha még mozdulatai is gyorsabbakká lesznek, úgy nemsokára hátvédeink legjobbjává fejlődik. Stobbe kissé bizonytalan; ,a kapuban Alpár játszott, s szereplésével ezúttal sem hazudtolta meg footballtornánk alkalmával róla táplált jó véleményünket.
  Publikum aránylag kevés volt, de a helyi viszonyokhoz képest nagyon is előkelő.

  Sport-Világ 1902 november 2.