magyarfutball.hu

MTK - MAC 3 : 0 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1913/1914
játékvezető : Schubert Ferenc
nézőszámok:
 1. nela: 3.000
 2. Sporthírlap: 3.000
meccstörténelem
 1. 1923.05.13 MAC - MTK 1-3
 2. 1922.09.17 MTK - MAC 4-0
 3. 1922.03.05 MTK - MAC 2-1
 4. 1921.09.04 MAC - MTK 0-1
 5. 1921.05.22 MAC - MTK 2-5
...részletek, összes mérkőzes »

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.12.02, 13:53
  MTK—MAC 3:0 (1:0)

  Hungária-ut Biró: Schubert M. Ferenc. 3000 néző.
  Méltatlan módon fejezte be a MAC az őszi for­dulót. Nem a vereségre célzunk most, mert arra rászolgált s mert a legyőzetés nem szégyen a sportban.
  De minden sportszerűséget megcsufoló volt az a kíméletlenség és sokszor életveszélyes játék, a mellyel az MTK akcióit megakasztotta.
  Szinte csodálkozni sem lehet fölötte, hogy a közönség hangot adott a fölháborodásnak és kórusban emlegette a társadalmi akciót,« a me­lyet a MAC a durva játék ellen kezdeményezett,
  Bodnár Sándor adta a jelt a durvaságok özönére. Kegyetlenül megrugta Knappot, a ki lesántult s félig bénán védte az MTK kapuját A durvaságok hőse azonban Fodor centerhalf volt, a ki akár volt az ellenfélnél labda, akár nem, irgalmatlanul a lábába rugott.
  Meg kell állapítanunk, hogy e durvaságokért a biró felelős, mert tehetetlen gyöngeséggel vezette a matchet Csak a második félidő 20 p.-ben állította ki Bodnárt és tiz percre rá Medgyessyt, mig Fodort megtűrte a pályán. A magát fékezni nem tudó Tóthot Krempelsz a későbbi csapatkapitány küldte ki a pályáról.
  Az MTK-ból Tauszigot és Vágót inkább a paritás kedvéért közösítette ki *a játékból a bíró — tiz perccel a befejezés előtt. Csúnya jele­net történt a szünetben. A közönségből néhányan eléggé el nem ítélhető, brutális hangon megtámadták a MAC játékosokat. Parázs vere­kedés támadt erre, amiből Lázár József, a MAC intézője is kivette a részét.
  Ami a játékot illeti, az MTK halfsora döntötte el a matchet. Mind a három half legjavát adta a tudásának. Különösen Hlavay volt nagyszerű, miként a „33“ FC ellen, most is kitűnő lövései voltak. Két büntető rugása talált utat a kapuba.
  Az MTK-ban Csüdör helyett Petrovits játszotí.Rácz helyén, — a ki rászorult a pihenőre — Kertész II szerepeit. — Az ő helyét viszont Konrád foglalta el. A változás előnyére szolgált a csápatnak, különö­sen a támadás szempontjából, mert Kertész II. a szélsőkre való gyakori játékával szétnyujtotta a me­zőnyt s igy tágabb tere volt a kombinácziós já­téknak. A goallövésben ezúttal is fogyatékos volt a csatársor ereje.
  Állandó főlény jellemezte az MTK játékát és ha az eredmény számszerűleg nem volt nagyobb ez a támadások folytonosságát minduntalan megszakító büntetörugások hosszú láncolatán mult Kertész II. az első félidő vége felé Dö­mötörrel való összefutása folytán — bordazuzódást szenvedett sérülten játszotta le a máso­dik félidőt.
  A MAC-nak Krempelsz volt volt a legjobb embere. Régen láttuk olyan önfeláldozással és kedvvel játszani. Bodnárnak, mint centernek, voltak szép leadásai, de küzdeni — nem akart. Igen jó volt még Kerhling és Dömötör.
  Rácz jobbszélső a teljesen letört játékos benyo­mását keltette. Kunszt nem boldogult Bíróval s így akcióképtelen volt a csatársor. A halfsor csak a durva jatékmodorával tűnt ki. A MAC gyöngeségét jellemzi, hogy a megsérült Knapp egyetlen lövést sem védett.
  Az első goal az első félidőben egy Biró — foultolása miatt megítélt — szabad rugásból esett, ame­lyet a 43 p.-ben Hlavay lőtt. A második iélidő 30. p.-ben Konrád lövi a második goalt és a 37 p.-ben Kehrling handse miatt megítélt szabadrugásból szerzi meg Hlavay a harmadik goalt.


  Sporthirlap, 1913-12-01.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.07.28, 22:38
  MTK—MAC 3 : 0.

  (Hungária-uti pálya.) Ki tudja miért, de tény, hogy a MAC alaposan felpaprikázva ment a küzde­lembe. Úgy látszik, beleszugerálták a csapatba, vagy önmaga szugerálta be, hogy neki ma okvetlenül győznie kell. Az önbizalom meg is volt a csapatban, de miután ez a győzelem kivívásához nem bizonyult elegendőnek, idegesség vett erőt a csapat néhány játékosán és mert az idegesség nem jó tanácsadó, olyan harczmodorba terelő­dött a játék, a melyet csak egy erőskezü bíró tudott volna megfékezni, vagy, mint a mérkőzés későbbi folya­mán kitűnt, még talán ő sem. Schubert M. Ferencz, ez a mindig jóakaratu és rutinos játékbiró ott hibázta el a dolgot, hogy már csak akkor alkalmazott szigorúbb rendszabályokat, a mikor a brutálisan kitört indulato­kat megfékezni nem lehetett. Valóban csoda, hogy mind­össze Kertész II, enyhe borda zuzódása a maradandó emléke ennek a kíméletlen játékmodorban lefolyt mérkőzésnek, a mely a pártatlan, a football-sportért, a szép­ségéért, az izgalmáért rajongó nézőben hosszú időre un­dort keltett a football iránt. Kíméletlen, vad és durva játék a mezőnyben és méltó pandantul egy össze-vissza ordítozó tömeg a tribünökön, a mely egy véletlen inczidens miatt gyalázza a vendégcsapat játékosait, sőt a fél­időben megtörténik az a hallatlan eset, hogy a MAC egyik játékosát inzultálják.
  Hol fog ez végződni, ki tudja, de szent igaz, hogy egészen helytelen vágányokba terelődött a játék és nin­csen más kivezető útja a football-sport teljes erkölcsi hanyatlásának, csak ha ezentúl a brutális és erőszakos játékért nemcsak a tettest, hanem a klubját is meg fog­ják büntetni...
  A MAC és az MTK — mit tagadjuk, ha ők nem restelik — nem őszinte sportbarátok. Ne idézzük itt fel a múltban történteket, tény az, hogy a két csapat között nincsen meg az annyira szükséges barátság, a minek okáról sok mindenfélét beszélnek. Bizonyos az, hogy antipátiáját a matchen a MAC éreztette ellenfelével, mig az MTK szinte bámulatos hidegvérrel fékezte magát, valószínűleg abban a tudatban, hogy sokkal több veszí­teni valója van, mint a MAC-nak, hiszen a bajnokcsapa­tok élén ma ő sorakozik, ezt a pozicziót csak sportbelileg értékes teljesítményekkel lehet megvédeni. A közön­ség — és ebben feltétlenül igaza is volt — határozottan zokon vette a MAC-tól, hogy az kezdi a rosszindulatu játé­kot, éppen a MAC, a melynek egyik játékosa a rossz­indulatu játéknak esett talán áldozatául és a mely sport és társadalmi téren akcziót indított a brutális játék ki­küszöbölésére. Hogy a publikum azután a MAC-játékosok legártatlanabb összecsapásánál is gúnyolódott és megtorlást ordítozott, az olyan tünet, a mit elsősorban a pályatulajdonosoknak kell orvosolniok. Mindenesetre elitélendő, hogy a pályatulajdonos MTK nem igyekezett rendet teremteni, mert annyi vendégszeretetet csak el­várhat egy csapat hogy játékosainak bántódása ne essék.
  Az első inczidens már a mérkőzés második perczében történt, a mikor Bodnár a védő Knappal össze, futott, olyan vehemensül, hogy Knapp csak másodperczek múlva birt talpraállni és mindvégig sántított. Szerencséjére az egész match alatt nem volt dolga, külön­ben aligha szabadult volna meg goal nélkül. Az első fél­idő 36-ik perczében következett Kertész II. súlyosabb természetű sérülése. Éppen támadásban volt s már csak egymaga állt tiz méterrel a MAC hálója előtt, a mikor annak védője a bitzos goalt elhárítani akarván, kapujá­ból kirohant s az összecsapás Kertész Il-re olyan balul ütött ki, hogy az öltözőbe kellett vinni, a hol az orvos bordazuzódást konstatált, a ritka kemény szervezetű csatár azonban annak daczára a második félidőben újra játszott.
  Half time után már csak kíméletlen, de nem durva volt a küzdelem. A biró sipja minduntalan megszólal, ámde az mitsem használt és Schubert a 20-ik perczben Bodnárt kiállítja. A közönség rettenetesen mgpfujolja, a mérkőzést pedig folytatni készülnek, mikor Tóth, a MAC jobboldali halija egészen kikelve magából, szin­tén abba akarja hagyni a játékot. Klubtársai kérlelik, sőt erőszakkal vonszolják vissza a mezőnybe, de mit­sem használ, mig végül Lázár József, a MAC derék footballintézőjének marasztalására lecsendesül, de csak perczekre, mert a 31-ik perczben a birót Tóth-ot mégis kény­telen kiállítani. Az utolsó negyed órában azután teljes összevisszaságban, de már jóval higadtabban folyt a játék, s mig Medgyessy a 29-ik perczben önként kiállt, Taussig-ot és Vágó-t a biró feleselés miatt szintén kiállította.
  Ä mérkőzés sportbeli méltatására térve át, szive, sen elismerjük, hogy a MAC a Törekvés elleni rossz for­mája után meglepő jó játékot produkált, de legalább két goallal feltétlenül rosszabb volt, mint ellenfele. Pedig lehető legjobb csapatját szerepeltette, csak Ocskay he­lyén játszott Riedl, Bodnár II. helyett pedig a jobbösszekötő posztján a második osapatbeli Novajkay-t próbálta ki, Dömötör elsőrangúan védett, Kehrling pedig a legkitűnőbb, a legszimpatikusabb és a legfairebb ma­gyar játékosok egyike. A halfsorban rendkívüli agilitásá­val Fodor tűnt ki, hibája, hogy vehemensen belemenő, semmi veszélytől meg nem rettenő játékos (a biró majd minden egyes akczióját lefütyülte, sőt állítólag ki is állí­totta, de a csapat kapitánya helyette más játékost kül­dött ki), Tóth hasznos fedezetjátékos, de túlságosan tem­peramentumos. Ma különben önkényes kiállásával fegyelmezetlenségéről ugyancsak elitélhető bizonyságot szolgáltatott, szereplését pedig azzal fejezte be, hogy mikor kiállították, először a biró, majd a közönség előtt kiköpött, Bodnár ma nem labdára, hanem emberre ment, fényes klasszisa a miatt természetesen nem érvényesül­hetett. Rácztól az idény elején reprezentatív formát vártunk, egyelőre azonban hétről-hétre rosszabbul ját­szik. Intelligensen és odaadással játszott Krempels, az egyetlen hasznavehető ember a csatársorban, nem csoda, ha egyedül nem birt érvényesülni.
  Az MTK fedezet- és hátvédsora ismét klasszisok­kal múlta felül a csatárlánczot, a hol Rácznak Konrátód­dal való felcserélése éppen nem bizonyult szerencsés ötlet­nek. Taussig az első 45 perczben nagyszerűen játszott, brilliáns volt Kertész II., a balszélsö Klein azonban lehetőleg minden akcziót elrontott. A fedezetsor való­ban klasszisjátékot produkált, sőt Vágó munkáját tart­juk a legértékesebbnek. Révész hibátlanul és bámulato­san fairül dolgozott és meglepő volt Patrovics a baloldali hátvéd helyén. Az igazságnak tartozunk annak konsta- tálásával, hogy az MTK részéről csak Biró és Taussig gáncsai adtak okot bírói beavatkozásra.
  Eleinte a széllel kedvező oldalon játszó MTK van fölényben, majd nyíltabb a játék, de mig Dömötör, az atléták kapuvédje néhány veszélyes lövést bravúrosan ment, a kék-fehérek hálója őrzőjének nem akad dolga.
  A félidő végén MTK döntő fölénybe kerül, de hiányzik Kertész II. s nélküle meddők a támadások. A Med­gyessy miatt megítélt szabadrúgás végre vezető goaljá­hoz segíti az MTK-t, Révész nagy erővel, a bal sarokba irányított labdája védhetetlenül repül a MAC hálójába (39. p.).
  Félidő 1: 0, kornerarány 3:1 az MTK javára.
  Szünet után majdnem állandóan a kék-fehéreket látjuk frontban, a csatárok tudománya azonban a MAC hálója előtt csődöt mond. A második goal igy csak a 29-ik perczben esik a lesben állt Taussig támadásából, kinek czenterét Kertész passzából Konrád három lé­pésről a hálóba csúsztatja. Szabadrúgás eredményezi a harmadik goalt is, Hlavay remekül iveit labdáját Dömö- tör ugyan rávetesse! elfogja, de a levegőben irányt változ­tatott labda mégis rendeltetési helyére kerül. Kornerarány 5: 2 az MTK javára.

  Az Újság 1913 december 2.