magyarfutball.hu

MAC - MTK 3 : 2

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1903, 2. forduló
játékvezető : Herczog Ede
nézőszámok:
 1. Magyarország: csekély közönség
meccstörténelem
 1. 1923.05.13 MAC - MTK 1-3
 2. 1922.09.17 MTK - MAC 4-0
 3. 1922.03.05 MTK - MAC 2-1
 4. 1921.09.04 MAC - MTK 0-1
 5. 1921.05.22 MAC - MTK 2-5
...részletek, összes mérkőzes »

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.07, 23:42 (szerk.: 2021.09.08, 11:12)
  Magyar Atlétikai Club 3:2 győz a Magyar Test­gyakorlók ellen.

  A margitszigeti pályán folyt le ez az érdekes mérkőzés a zord őszi idő miatt csekély közönség jelenlétében. A M. T. K. támad és mind­járt az első perczben goalra lö, melyet a kapus cornerre véd, azonban a cornerrugást kivédi a M. A. C, sőt rögtön offensivába megy át és a 4. és 10. perczken már neki van két cornerrugása, azonban goailá nem tudja érvényesíteni. A folytonos támadás meg is hozza az eredményt, amennyiben Teasdale leszalad a M. T. K. kapuja felé, czenteres és Fitt éles lövéssel megszerzi az első goalt a 20. perezben. A M. T. K. igyekszik kiegyenlítem', de ez a félidő végéig nem sikerül.

  Első félidő 1: 0 a M. A. C. javára.

  A második félidőben a M. T. K. támad; néhány nehéz shoot-ot gyönyörűen véd a M. A. C. kapusa azonban a 15. perczben Herquett éles lövéssel megcsinálja a M. T. K. első goalját, melyet a M. A. C. 5 perczczel későb Medgyessy révén kiegyenlít, A játék is­mét váltakozva folyik, mig a 35. perezben Zulu egy gyönyörű goaljával ismét ki van egyenlítve az ered­mény. Már-márazt hiszszük, hogy eldöntetlenül vég­ződik a match, amikor a 42 perczben Vincze révén megszerzi a M. A. C. a döntő goalt. Végereredmény tehát 3:2 a M. A. C. javára.

  A játék menetére vonatkozólag csak annyit jegy­zőnk meg, hogy a M. A. C. remekelt, minden egyes játékosa kitűnő volt, különösen kiemelendő az egész csatársor, a bal hátvéd és a kapus. A csatársor — benne Vincze és Medgyessy — főképpen gyorsaságá­val és szép összjátékával tűnt ki. A fedezet egy kissé durván játszott, amire egyáltalán nem volt szüksé­gük, mert azt hiszszük, a fenti eredményt igy is elérték volna. A M. T. K.-nak a játékára nem lehe­tett ráismerni, annyira befolyásolta őket az idő. és az ólmos eső folytán tükörsimaságuvá vált pálya, melyen, megfelelő czipők nélkül, egymásután buk­tak fel a játékosok. Nem hagyhatjuk azonban emlí­tés üélkül a biró szereplését. A mai matchen való­sággal «prágai» módra bíráskodott, úgy hogy a közönség is megütközött az ítéletein; annál is inkább, mivel a M. A. C. enélkül is szép eredményt ért volna el.

  Biró: Herczeg (M. U. E.).

  Magyarország, 1903. november 17.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.07, 23:34 (szerk.: 2021.09.08, 11:11)
  Magyar Athletikai Club I. 3:2 eredménynyel győz a Magyar Testgyakorlók Köre ellen.

  A tavaszi B. T. C. — M. A. C. eldöntetlen matchhez hasonló óriási meglepetést keltett a M. A. C. múlt vasárnapi győzelme a M. T. K. felett. Bár az athleták csapatja az utóbbi időben nagy javulásról tett tanúságot, tán ő maga sem merte volna remélni azt, hogy a B. T. C. verő Testgyakorlókon diadalt arasson. Az eredmény hihetetlen s bármiként próbáljuk a M. T. K. mentségére felhozni az előttük ismeretlen s kü­lönösen sikamlós pályának a játék menetére nézve nagy befolyással biró okait, levezetésük csak azzal az egy komoly indokkal exkuzálható : hogy nem vették komolyan a matchet s tavaszi nagyarányú győzelmük után kissé el is voltak bizakodva, A csapaton az első goal után pedig oly lehangoltság vett erőt, hogy szinte tehetet­lenül nézték a M. A. C. ezúttal gyönyörűen összejátszó csatársorának támadását.

  Nagy hibát követett el a védelem azáltal, hogy nem vette elég komolyan az ellenfél gyors­lábú forwardsainak lerohanását, melyek éppen a match eredményét döntőleg a M. A. C. javára billentették.
  Az athletáké a helyválasztás joga s így a Testgyakorlók kezdik a játékot, de a M. A. C. játékosai, kik a pályához szokva voltak, vezetik a küzdelmet és Vincze több éles lövést intézett a M. T. K. goalra. Majd a M. T. K. támadt és felváltva folyik a küzdelem, míg a harminczötödik perczben a M. A. C. csatárai áttörik a Testgyakorlók védelmét és goalt rúgnak.
  A M. T. K. összeszedve magát, fölénybe ke­rül s különösen bal oldalon nem egyszer hozza veszélybe a M. A. C. kapuját. A M. T. K. erős támadásai daczára, eredményt elérni azon­ban még sem tud, mert a M. A. C. védelme erőteljesen működik.

  1 : 0-al a M. A. C. javára cserél a két párt kaput.

  A második félidőt a M. T. K. támadása ve­zeti be s úgy látszott, mintha fölénybe kerülne. Tíz perczig ostromolja a M. A. C. kapuját; előbb Hoffer, majd Károly jutott lövésre, de a backek és különösen a kapus résen vannak. Végre Herquett a küzdelem hevében átszalad a jobb oldalra s gyönyörű lövéssel goalt ér el. A M. A. C. nem veszti kedvét.s újból ostromolja ellenfele kapuját s egy ízben Medgyessy lefutva a védelmet, húsz méterről goalra lő.

  Az éles, de mindamellett kivédhető labdát a kapus elügyetlenkedi s a M. A. C. ezáltal a második goalhoz jut. M. T. K. három perczczel később visszaadja a goalt. Újrakezdés után Medgyessy viszi a labdát, beadja Fittnek, ki a ráfutó Nagy lábai között a centerbe tolja a labdát s Vincze belövi a kapuba. A biró nagy meglepetésre of side czímén nem adja meg a goalt, nem véve észre, hogy előzőleg a labda érintette Nagy lábát s így Vincze jogosan lő­hetett.

  A játék a vége felé közeledett s a M. A. C. forszírozta a dolgot. Hét perczczel a time előtt Medgyessy centerezése révén Vincze védhetlenül lövi a döntő goalt, megszerezve vele csapatának a győzelmet.

  A M. T. K. csapata ezúttal nem felelt meg a várakozásnak ; azt a szép játékot, melyet őszi szép győzelmei alkalmával produkált, ezúttal nem láttuk; a csatársor nyugtalannak, a védelem indolensnek látszott s ha hozzáveszszük azt a kö­rülményt, hogy a síkos talaj játékukat bizony­talanná és sok tekintetben bátortalanná tette, úgy némiképpen megmagyarázható leveretésük.
  A M. A. C. csapata eddig még nem tapasz­talt lelkesedéssel és ambiczióval játszott; mind­egyik játékost egyaránt illeti a dicséret és elis­merés s ha ezúttal mégis kettőről: Vinczéről és Medgyessyről különös dicsérettel emlékezünk, azt teszszük, mivel a döntő pillanatokban muta­tott határozott s szép játékukkal nagyon is rászol­gáltak.

  Biró Herczogh Ede volt.

  Sport-Világ, 1903. november 22.